میزبانی وب

 • کوچک - ۱۵ گیگابایت فضای میزبانی

  • ‌سرور آلمان
  • ‌فضا ۱۵ گیگابایت
  • دیتابیس ۵ عدد
  • اد دامین ۲ عدد
  • ساب دامین نامحدود
 • متوسط - ۲۵ گیگابایت فضای میزبانی

  • ‌سرور آلمان
  • ‌فضا ۲۵ گیگابایت
  • دیتابیس ۱۵ عدد
  • اد دامین ۵ عدد
  • ساب دامین نامحدود
 • بزرگ - ۵۰ گیگابایت فضای میزبانی

  • ‌سرور آلمان
  • ‌فضا ۵۰ گیگابایت
  • دیتابیس ۳۰ عدد
  • اد دامین ۱۰ عدد
  • ساب دامین نامحدود