54,000 تومان
ماهانه
پایه
سرور
آلمان
فضا
۵ گیگابات
پهنای باند
نامحدود
ساب دامین
نامحدود
اس اس ال
رایگان
101,000 تومان
ماهانه
پلاس
سرور
آلمان
فضا
۳۰ گیگابات
پهنای باند
نامحدود
ساب دامین
نامحدود
اس اس ال
رایگان
154,000 تومان
ماهانه
جت پلاس
سرور
آلمان
فضا
۶۰ گیگابات
پهنای باند
نامحدود
ساب دامین
نامحدود
اس اس ال
رایگان